Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

De hierna volgende Algemene Voorwaarden bevatten tegelijkertijd juridische informatie over uw rechten volgens de regelgeving inzake op afstand gesloten contracten en elektronische handel.

 1. Toepassingsgebied
 2. Aanbod en diensten
 3. Bestelproces en sluiten van contract
 4. Prijzen en verzendkosten
 5. Levering, beschikbaarheid van producten
 6. Wijze van betaling
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Materiële defecten en garantie
 9. Herroepingsrecht
 10. Aansprakelijkheid
 11. Opslag van de contracttekst
 12. Privacy
 13. Auteursrecht en strafrecht
 14. Jurisdictie, toepasselijk recht, taal

1. Toepassingsgebied

1.1. Voor de zakelijke relatie tussen Pasfoto.nl, eigenaar: Biometric Photo International Sp. z o.o. Mielczarskiego 8/58, 02-798 Warszawa, Polen (hierna genoemd “verkoper”) en de klant (hierna genoemd “klant”), zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing in de versie die gold op het moment van de bestelling.

1.2. U kunt telefonisch contact opnemen met onze klantenservice voor vragen, klachten en opmerkingen op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur op +48 883 562 683 of per e-mail op info@mail.pasfoto.nl.

1.3. “Consument” in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat overwegend noch zijn commerciële noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB – Duitsland).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk akkoord gaat met de geldigheid ervan.

2. Aanbod en diensten

2.1. De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een verzoek om een ​​bestelling te plaatsen. Beschrijvinge van diensten in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een toezegging of garantie.

2.2. Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Overigens worden fouten voorbehouden.

3. Bestelproces en sluiten van contract

3.1. De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper selecteren, deze via de zogenoemde generator personaliseren met eigen beeldmateriaal en deze via de knop “Opslaan en aan winkelwagen toevoegen” in een zogenoemde winkelwagen verzamelen. Daarna kan de klant de knop “Afrekenen” in het winkelwagentje gebruiken om het bestelproces te voltooien.

3.2. Met de knop “Nu kopen” doet de klant een bindend verzoek om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Noodzakelijke informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan printen via de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging legt slechts vast dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van het verzoek in. De koopovereenkomst komt pas tot stand als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen naar de klant heeft verzonden, overgedragen of binnen twee dagen de verzending aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, een uitdrukkelijke orderbevestiging of het toezenden van de factuur.

3.4. Als de verkoper een vooruitbetaling toestaat, komt het contract tot stand op het moment van het verstrekken van bankgegevens en betalingsverzoek. Als, ondanks verstrijken van de vervaldatum, de betaling na een hernieuwd verzoek niet door de verkoper binnen 10 kalenderdagen nadat de orderbevestiging is verzonden, is ontvangen, trekt de verkoper zich terug uit het contract met als gevolg dat de bestelling ongeldig is en de verkoper niet verplicht is om te leveren. De bestelling is dan voor de koper en de verkoper zonder verdere gevolgen afgehandeld. Bij vooruitbetaling wordt het artikel daarom maximaal tien dagen gereserveerd.

4. Prijzen en verzendkosten

4.1. Alle prijzen die op de website van de verkoper worden vermeld, zijn inclusief de toepasselijke btw.

4.2. Naast de vermelde prijzen, brengt de verkoper kosten in rekening voor verzending. De verzendkosten worden duidelijk gecommuniceerd aan de koper op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

4.3 Verzendingen naar landen buiten de Europese Unie kunnen extra douanekosten met zich meebrengen. Deze zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de klant.

5. Levering, beschikbaarheid van producten

5.1. Voor zover vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, heeft de verkoper op zijn kosten recht op deelleveringen, voor zover dit redelijk is voor de klant.

5.3. Als de levering van de goederen mislukt door schuld van de koper, hoewel er driemaal is gepoogd om te bezorgen, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Indien van toepassing worden ontvangen betalingen direct aan de klant terugbetaald.

5.4. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product, buiten zijn schuld, niet geleverd krijgt door zijn leverancier, kan de verkoper het contract ontbinden. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de klant onmiddellijk alle eventueel reeds betaalde vergoedingen terugvergoeden.

5.5. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijvoorbeeld beperkingen van leveringen aan bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de relevante productbeschrijving.

6. Wijze van betaling

6.1. De klant kan tijdens en vóórafgaande aan het bestelproces kiezen uit de beschikbare betaalmethoden. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betaalmethoden moet de betaling vooraf worden voldaan zonder aftrek.

6.3. Als derden worden belast met de afhandeling van de betaling, bijvoorbeeld PayPal, is de betaling onderworpen aan hun algemene voorwaarden.

6.4. Als de vervaldatum van de betaling is verstreken en de klant heeft niet betaald, dan moet de klant wettelijke vertragingsrente betalen.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit het aanspraak maken op verdere vertragingsschades door de verkoper niet uit.

6.6. De klant heeft alleen recht op schuldvergelijking als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of erkend door de verkoper. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de claims het gevolg zijn van dezelfde contractuele relatie.

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

8. Materiële defecten en garantie

8.1. De garantie wordt bepaald door wettelijke voorschriften.

8.2. De geleverde goederen zijn defect als ze niet voldoen aan de norm voor digitale foto-ontwikkeling. Indien de goederen een gebrek vertonen, is de klant gerechtigd naar eigen inzicht herstel van het gebrek te vorderen in de vorm van een oplossing van het gebrek (rectificatie) of de levering van een nieuw defectvrij artikel (nabestelling). De aanbieder heeft echter het recht om het gekozen type van aanvullende diensten te weigeren als dit alleen kan worden uitgevoerd tegen onevenredige kosten en als de andere vorm van aanvullende diensten geen aanzienlijke nadelen voor de klant met zich mee zou brengen. Als de aanvullende dienst is mislukt, kan de klant naar eigen inzicht het contract ontbonden verklaren of de aankoopprijs verlagen.

8.3. Een inferieure beeldkwaliteit wordt niet als een defect beschouwd, als dit wordt veroorzaakt is door het originele afbeeldingsbestand van de klant.

8.4. Het niet bereiken van de biometrische geschiktheid van een pasfoto wordt niet als een defect beschouwd, als dit defect is veroorzaakt door het onjuiste gebruik van de online pasfotoautomaat door de klant.

9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht voor op afstand gesloten overeenkomsten volgens § 312 g Abs.1 BGB Duitsland is uitgesloten volgens § 312 g Abs.2 Nr. 1 BGB Duitsland, omdat de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en zijn afgestemd op zijn persoonlijke behoeften.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Voor aansprakelijkheid van de verkoper voor schade gelden de volgende uitsluitingen en beperkingen onverminderd de overige wettelijke voorwaarden voor aanspraak.

10.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk, voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid.

10.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van belangrijke verplichtingen als de schending ervan de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor de schending van plichten waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de klant mag vertrouwen. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de te voorziene, contracteigen schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor licht nalatige inbreuken op andere verplichtingen dan die welke in de voorgaande zinnen zijn genoemd.

10.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen of gezondheid, op een defect na het overnemen van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van frauduleus verborgen gebreken. Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

10.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulpkrachten.

11. Opslag van de contracttekst

11.1. De klant kan de tekst van het contract printen voordat hij de bestelling bij de verkoper indient door de afdrukfunctie van zijn browser in de laatste stap van de bestelling te gebruiken.

11.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Bij de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de algemene voorwaarden en de opmerkingen over verzendkosten en leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich hebt geregistreerd in onze winkel, kunt u uw bestelling in uw profielgebied bekijken. Bovendien bewaren we de contracttekst, maar maken deze niet toegankelijk via het internet.

12. Privacy

All information regarding the nature, extent, location and purpose of the collection, processing and use of the required personal data by the seller can be found in the Privacybeleid, which is provided by the customer for the purpose of online order and which can be stored on his computer and/or be printed.

13. Auteursrecht en strafrecht

13.1 De klant verleent de verkoper voor het verwerken van de bestelling een eenvoudige licentie voor het betreffende afbeeldingsbestand om verwerking van de foto’s mogelijk te maken (bijsnijden, vergroten of verkleinen).

13.2. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen beeldbestanden. Hij moet ervoor zorgen dat hij over de vereiste auteursrechten, handelsmerken of andere rechten beschikt voor alle beeldbestanden die aan de aanbieder worden overgedragen, evenals voor het gebruik in opdracht. Alle gevolgen die voortvloeien uit een schending van deze rechten komen uitsluitend voor rekening van de klant. Hij is verplicht om de aanbieder tegenover derde partijen te vrijwaren van alle legitieme claims die worden aangevoerd vanwege de schending van hun rechten als gevolg van de verwerking, duplicatie en het gebruik van de overgedragen beeldbestanden.

13.3. De klant garandeert dat de inhoud van de overgedragen beeldbestanden niet in strijd is met geldige verbodsnormen, in het bijzonder tegen de regels voor de verspreiding van kinderpornografie (§§ 184 ev StGB Duitsland). Als de aanbieder kennis zou nemen van schendingen van deze garantie, zal de verkoper onmiddellijk contact opnemen met de bevoegde rechtshandhavingsinstanties.

14. Jurisdictie, toepasselijk recht, taal

14.1. Jurisdictie en plaats van uitvoering is de zetel van de verkoper, indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk beleggingsfonds is.

14.2. Taal van het contract is Nederlands.